УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВЕ

upravlenie-na-skladoveНа пръв поглед управлението на складове е второстепенна дейност и не е пряко свързана с продажбите, затова много мениджъри и собственици на фирми я подценяват или фокусират вниманието си в други направления (напр. магазините). Логистиката на една фирма е от ключово значение за целия бизнес и успешните продажби до голяма степен зависят от функционирането на складовете. Процесите във всеки склад трябва да протичат гладко, своевременно (без забавяне на поръчките) и без вътрешнофирмени рекламации/брак, а персоналът следва да изпълнява отговорно задълженията си.

Ние ще използваме опита си, за да открием проблемните звена във Вашия склад и да Ви предложим изпитани решения за оптимизиране работата на склада. Не позволявайте на склада да възпрепятства успешните продажби!

Някои от дейностите, в които можем да бъдем полезни:

 • организиране дейността на склада по прием, подредба, складиране и издаване на стоката, при спазване на мерките за безопасност, създаване на процедури по извършване на доставки към клиентите, обработка на стоката в ERP система, обработка на плащанията;
 • постигане на висока скорост и добра ефективност в работата на складовете на фирмата;
 • постоянен мониторинг за представянето на всеки склад, следене на заложените ключови показатели (KPI’s) и определяне на мерки за подобряване на слабите обекти, работа с ERP система;
 • постоянен мониторинг на разходите на всеки склад, следене на съотношението между приходи и разходи (P&L), определяне на индивидуални бюджети за обектите;
 • оптимизация на разходите, определяне на мерки за намаляване на разходите без намаляване потенциала на обекта;
 • определяне на оптималния брой персонал и работното време за всеки склад, актуализиране на схемата/формулата за формиране на работна заплата на персонала на база постигнати лични и/или общи резултати (бонусна политика), недопускане разхищението на работно време, максимално оползотворяване на работното време при спазване на законодателството;
 • налагане на нови фирмени правила и стандарти, експериментиране с нови идеи, справяне с възраженията на служителите от типа „това няма как да стане“;
 • при необходимост преоборудване на склада и промяна в модела на работа;
 • поддържане на коректни отношения с наемодателите, при нужда предоговаряне за условията по договора за наем, реагиране при проблеми с наетия имот;
 • организиране на техническата поддръжка на фирмените обекти;
 • организиране на инвентаризации и ревизии – периодично (планирано и инцидентно), провеждане на инвентаризации с цел поддържане на безупречна материална и финансова дисциплина във всеки склад, както и недопускане натрупването на залежала стока;
 • налагане на стандарти на работа за недопускане на вътрешнофирмени рекламации и брак;
 • организиране на инкасо пратки, както и създаване на фирмени правила за минимализиране на злоупотребите с фирмени средства;
 • видеоконтрол за спазване на трудовата дисциплина, темпото и качеството на обработка на стоката, спазване на фирмените стандарти, недопускане на вътрешнофирмени рекламации, както и за установяване на злоупотреби;

Откриване на нови обекти

Ще Ви консултираме в избора на град, локация и вид на помещението, ще Ви помогнем в преговорите за наемните условия и в подготовката на обекта. Можем да организираме ремонт и оборудване на помещението, а също така да организираме инсталирането на камери, инкасо, СОТ, интернет, подготовка за отваряне на обекта. Ще Ви консултираме в подготовката и организирането на нужната документация на фирмения обект при спазване изискванията на законите и нормативните актове.

Подбор на персонал

Ще Ви помогнем в избора на персонал за Вашите обекти. Можем да направим подбор на кадри (провеждане на интервюта) и обучение на новоназначени служители за спазване на фирмените правила и процедури. Ще Ви помогнем при формиране и синхронизиране на екипа, определяне на оптималния брой персонал и работното време за всеки обект, промени в персонала, последващ подбор и обучения на нови служители, мотивационни дейности, кариерно развитие и усъвършенстване на персонала. Ще Ви съдействаме дори в избора на фирмено работно облекло и ще организираме доставката му до всеки обект.

Формиране на работна заплата

Заедно ще обсъдим опциите за формиране на бонуси за всеки обект и всеки служител. Ще изготвим схема (формула) за формиране на работната заплата на персонала на принципа „според резултатите“. За различните категории служители ще предложим адекватна схема за съставяне на месечните възнаграждения. Заедно ще участваме в разясняването на условията пред Вашите служители.

Създаване на фирмени процедури

Заедно ще създадем работещи правила и процедури, които да улеснят обработката на стока и да увеличат капацитета на склада. Създаване на фирмени правила, мерки за охрана на финансовите средства на обектите за недопускане на вътрешни злоупотреби и взломни кражби, организиране на инвентаризации и ревизии с цел поддържане на безупречна стокова и финансова дисциплина във всеки обект, както и недопускане натрупването на залежала стока, намаляване на вътрешнофирмените рекламации и брак – тези и други дейности ще организираме заедно, за да протича гладко работния процес и да се намалят възможностите за злоупотреби.

Заедно ще създадем работещи процедури, които да улеснят издаването на стоката с минимален брой персонал и да повишат капацитета на склада.

Оптимизация на разходите

Понякога ръководителите се фокусират върху приходите и не отдават голямо значение на разходите. Добрият баланс между приходи и разходи е ключов показател за представянето на всяка фирма. Оптимизация на ежемесечните разходи в комбинация с внимателно следене на инцидентните плащания може да доведе до поставяне на финансова рамка за всеки обект. По този начин собственикът може с лекота да следи представянето на всеки от обектите си. Ние ще Ви предложим изпитани решения, които да оптимизират разходите за Вашите складове.

Направете запитване

7 + 8 =